Invited Speakers

Peng Chen Nanyang Technological University Singapore
Yun-Wei Chiang National Tsing Hua University Taiwan
Jaebum Choo Chung-Ang University South Korea
Pi-Tai Chou National Taiwan University Taiwan
Ke Ding Jinan University China
Jianhui Hou Chinese Academy of Sciences China
Chao-Ping Hsu Academia Sinica Taiwan
Hiroshi Imahori Kyoto University Japan
Dongho Kim Yonsei University South Korea
I-Ren Lee National Taiwan Normal University Taiwan
Xue-Wei Liu Nanyang Technological University Taiwan
Taiho Park Pohang University of Science and Technology South Korea
Injae Shin Yonsei University South Korea
Keisuke Tajima RIKEN Japan
Howe-Siang Tan Nanyang Technological University Singapore
Katsunori Tanaka RIKEN Japan
Chia-Kuang (Frank) Tsung Boston College USA
Tao Ye Peking University Shenzhen Graduate School China
Gengfeng Zheng Fudan University China